• Cederberg

 • Hartenberg

 • Thelema

 • Kanonkop

 • Grangehurst

 • Colmant

 • Ernie Els

 • Cape Point

 • Cape Point Vineyards

 • Rust en Vrede

VINAŘSTVÍ

TYP VÍNA

ODRŮDA

CENA

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozu e-shopu www.vinazafriky.cz

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  a vztahují se na zboží zakoupené v našem obchodě prostřednictvím e-shopu www.vinazafriky.cz.

Prodávající je obchodní společnost Trade Sport Marketing s.r.o., se sídlem Na Božkovně 1939, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ: 290 091 97, DIČ: CZ 290 091 97, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 159617.

Korespondenční adresou je Na Žertvách 21, Praha 8, 180 00.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.

Obchodní a reklamační řád je dostupný na internetovém portálu www.vinazafriky.cz.

Obchodní podmínky

Kupující

Kupujícím může být pouze osoba starší 18 let.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, vám expedujeme po přijetí platby na účet vždy následující pondělí (pokud není dohodnuto jinak), což je expediční den. Dle vybraného způsobu dopravy je dodávka realizována do 3 dnů od její expedice na  na jakoukoliv adresu v ČR. Pro Prahu a okolí zboží dodáme v rychlejších termínem (1-2 dny od expedice) s ohledem na možnosti využití osobního dovozu.

 

Způsoby platby a dodání zboží

Bankovním převodem

Platba vybraných vín a Vašeho nákupu

Pro úhradu vybraných vín mužete využít platbu převodem na účet:  254475145/0300, vedeným u Československé Obchodní Banky, a.s.

Prostřednictvím e-mailu obdržíte potvrzení své objednávky, souhrn nákupu a rovněž i zálohovou fakturu s detaily jako variabilní symbol platby, finální částka k úhradě a číslo účet kam převod realizovat.

O přijetí platby Vás budeme informovat e-mailem a rovněž Vám tím potvrdíme i termín expedice Vašeho vína.

 

Doprava a dodání zboží

Vína k Vám dopravujeme pečlivě zabalená a zajištěná vůči jakékoliv manipulaci.

Pokud jste z Prahy, nejvýhodnější varianta pro Vás je využít náš přímý rozvoz po Praze. Je to nejlevnější varianta, navíc s možností domluvení preferovaného času doručení. Cena takto realizované dopravy je 200,- Kč bez ohledu na počet kartonů.

Pro mimopražské a rovněž zákazníky z Prahy je možné doručit objednávku poštou - jako balík, v ceně 150,- Kč za karton.

Cena dopravy na Slovensko je 320,- Kč za karton.

Expediční den je každé pondělí odpoledne, není-li dohodnuto jinak.

 

Internetová objednávka
Po vytvoření (odeslání) objednávky obdržíte e-mail, který vaši objednávku shrne.

S Vašimi kontaktními údaji pracujeme v souladu s aktuálními pravidly definovanými zákonnou úpravou GDPR.

 

Platnost cen

Ceny zboží jsou pravidelně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentě objednání. Ceny většiny zboží jsou závislé na vývoji kurzu koruny, a z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po přijetí objednávky. Ke změně ceny u přijaté objednávky může dojít i v případě, kdy nezávisle na naší vůli dojde ke změně prodejní ceny objednaného zboží, zejména změnou v ceníku vydaného dovozcem.

 

Množstevní slevy
Pro všechny zákazníky platí jednoduchý systém množstevních slev.

hodnota nákupu* množstevní sleva
do 4.999,- Kč 0 %
5.000,- až 19.999,- Kč 5 %
20.000,- až 49.999,- Kč 10 %
nad 50.000,- Kč 15 %

* Částka včetně DPH

 

Speciální slevy

Sledujte pozorně všechny připravované aktuality na naší webové stránce.

Platnost všech stanovených slev je předem specifikována a zákazníkovi popsána v sekcích webové stránky vytvořených pro tento účel.

 

Zálohy na zboží
U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha. O podrobnostech budete při objednání informováni našimi zaměstnanci.


Akční nabídky
Sekce akční nabídky zahrnuje zboží v akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce na námi nabízené zboží. Tyto ceny platí do odvolání nebo do vyčerpání zásob. V případě výměny zboží si vyhrazujeme právo dodat nejbližší podobný produkt z naší nabídky, pokud u zvoleného produktu dojde k vyčerpání zásob.


Daňový doklad
Je vždy součástí zásilky. (Je možno si vyžádat nevkládání tohoto dokladu – zejména při obdarování.)


Reklamační podmínky
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího (nebo dopravní společnost) o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě odběrového místa prodávajícího:

 • Trade Sport Marketing s.r.o., Na Žertvách 21, Praha 8, 180 00, tel.: +420 739 601 723 nebo e-mailem na info@tsmglobal.cz.

Při reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo kopii prodejního dokladu (účtenky).

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu – v případě doručení zboží dopravcem – kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn, a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.


Záruční doba
Záruční doba začíná, dle obchodníku zákoníku, běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře).


Vyřízení reklamace
Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou – na náklady kupujícího – na adresu reklamačního oddělení prodejce musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jím uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo
 • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo
 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).


Storno objednávky ze strany kupujícího
Storno objednávky ze strany kupujícího probíhá v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000. Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční a ve 100% stavu, v původních obalech, které nebyly jakkoli násilně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem uvedením čísla faktury, na jejímž základě bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.

V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst. 10 vracíme finance nejpozději do 30 dnů od podání oprávněného požadavku. Z prodejní částky máme právo odečíst náklady spojené s navrácením zboží.


Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo podmínky dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, který je také kupující povinen sdělit.

 

Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje.

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok, je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím pobočky (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10 % z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5 % z prodejní ceny.

Na vrácení zboží ve 100% stavu, které bylo zakoupeno osobně, nevzniká kupujícímu žádný nárok.

Adresa pro osobní vracení zboží:

 • Trade Sport Marketing s.r.o., Na Žervách 21, Praha 8, 180 00, tel.: +420 739 601 723

Adresa pro vrácení zboží formou zásilky:

 • Trade Sport Marketing s.r.o., Na Žervách 21, Praha 8, 180 00, tel.: +420 739 601 723

 

Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to – podle požadavku kupujícího – buď výměnou věci, nebo její opravou.

 

Souhlas s využitím poskytnutých kontaktních a osobních údajů
Kupující uděluje společnosti Trade Sport Marketing s.r.o. souhlas s využitím poskytnutých kontaktních a osobních údajů (jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail) pro marketingové účely realizované společností nebo jí vybranou dodavatelskou promo společností. Marketingovými účely rozumí zejména kontaktování zákazníka s novou nabídkou vín, lokací připravované degustace, a podobně.


Závěrečná ustanovení
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Aktuální podoba obchodních podmínek a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 9. 4. 2013. Změny obchodního a reklamačního řádu vyhrazeny.

Kupující zároveň prohlašuje a stvrzuje, že zajistí odběr zboží tak, aby přebírající osobou byla vždy osoba starší 18-ti let a to v případě jak osobního odběru na místě tomu určeném, tak při dodávce zboží kurýrní službou na jakékoliv adrese a místě na území celé ČR.